+420 770 663 113       info@ekodem.cz          CZ | EN | FR     

Společnost ekoDEM Pardubice s.r.o. zajišťuje autorizované měření emisí v souladu se Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění.

Základ naší firmy tvoří zkušení pracovníci, kteří v tomto oboru pracují již více jak 25 let a mají zkušenosti s měřením emisí v ČR a v zahraničí.

Autorizované měření emisí Vám zajistíme formou subdodávky na základě smlouvy o spolupráci s firmou INECO průmyslová ekologie s.r.o. Dvůr Králové n/L.

Na každém měření jsou vždy přítomni pracovníci firmy ekoDEM Pardubice s.r.o. a naše společnost plně zodpovídá za dodržení všech legislativních požadavků dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a příslušných technických norem a standardů.

Společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o. realizuje měření emisí a další služby v oblasti ochrany ŽP již od roku 1995. Společnost je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 361/2020 udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zároveň je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí držitelem autorizace k měření emisí ze dne 23.6.2010.

Rozsah – autorizované měření emisí:

 • základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • TOC – celkový organický uhlík
 • tuhé znečišťující látky (TZL)
 • VOC – těkavé organické látky
 • anorganické sloučeniny fluoru
 • anorganické sloučeniny chloru
 • anorganické sloučeniny bromu
 • anorganické kyseliny
 • formaldehyd
 • amoniak, kyanidy, fenol
 • kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn, Al, Ag, Fe)

Další měřené škodliviny:

 • stanovení obsahu O2, CO2
 • šestimocný chrom CrVI+
 • sirovodík, sirouhlík
 • PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky