+420 770 663 113       info@ekodem.cz          CZ | EN | FR     

Technické neboli provozní měření emisí je prováděno při zavádění nových technologií do provozu, při kontrole funkce stávajících zařízení či účinnosti provedených opatření, které slouží ke zlepšení v otázkách ochrany ovzduší.

Provádíme měření všech typů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a to za využití nových měřicích zařízení a techniky.

Kontinuální měření plynných škodlivin:

 • koncentrace CO, NOx, SO2
 • koncentrace oxidů dusíku N2O, NO, NO2
 • obsahu CO2, O2
 • TOC – celkový organický uhlík
 • methanu CH4
 • propanu C3H8

Jednorázové odběry a stanovení chemických škodlivin:

 • tuhé znečišťující látky (TZL)
 • VOC – jednotlivé těkavé organické látky
 • anorganické sloučeniny fluoru, HCl
 • anorganické sloučeniny chloru, HF
 • anorganické sloučeniny bromu, HBr
 • anorganické kyseliny
 • formaldehyd a ostatní karbonylové sloučeniny
 • NH3, kyanidy, fenol, H2S
 • Aminy
 • kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Cr6+, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn, Al, Ag, Fe)
 • PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky
 • PCDD, PCDF, PCB

Kontinuální měření vzduchotechnický parametrů:

 • Teplota spalin, odpadní vzdušiny
 • Měření dynamického tlaku
 • Stanovení rychlosti proudění a objemového toku vzdušiny