+420 770 663 113       info@ekodem.cz          CZ | EN | FR     

Společnost ekoDEM Pardubice s.r.o. jako akreditovaná zkušební laboratoř č. 1794, Laboratoř měření v oblasti ochrany ovzduší, zajišťuje akreditovaná měření chemických a chemicko-fyzikálních faktorů pracovního prostředí v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění.

Měření jsou prováděna na základě Osvědčení o akreditaci vydané ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v rozsahu:

 • prašnost – vdechovatelná a respirabilní frakce
 • prach s obsahem kovů, svářečské dýmy
 • početní koncentrace azbestových vláken všech azbestů
 • početní koncentrace umělých minerálních vláken
 • prach s obsahem SiO2
 • VOC – těkavé organické látky
 • karbonylové sloučeniny
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • olejový aerosol
 • anorganické látky (NH3, H2S, minerální kyseliny, HCl …)
 • CO, CO2, O3, N2O, nitrózní plyny (metoda mimo rozsah akreditace)
 • Granulometrie prachu (metoda mimo rozsah akreditace)

Pro komplexnost naší nabídky poskytujeme našim zákazníkům také měření fyzikálních veličin jako jsou:

 • mikroklimatické podmínky
 • měření hluku
 • měření vibrací
 • měření osvětlení

Tato měření jsou prováděna na základě smluvních vztahů se subdodavatelskými akreditovanými laboratořemi.